Loading…
Main ghat at Badi Bhasti, where pilgrims come to bathe in sacred Pushkar Lake, Pushkar, Rajasthan, India