Loading…
Altar near Dashashwamedh Ghat, Varanasi, India.