Price

A boy holds a stray dog puppy on Strand Road, Kolkata, India.