Price

Motion at the Pushkar Camel Fair, Pushkar, Rajasthan, India