Loading…
Gurudwara Singh Sabha SIkh temple reflecting in Pushkar Lkae, Pushkar, Rajasthan, India