Loading…
Motion at the Pushkar Camel Fair, Pushkar, Rajasthan, India