Price

Jesus religious decal on a taxi, Kolkata, India