Loading…
A man meditates near Prayag Ghat, Varanasi, India.