Loading…
A boy pilgrim visits Budha Pushkar, Rajasthan, India