Loading…
Foy Sagar lake, near Ajmer, Rajasthan, India