Loading…
Fishing boat on Ana Sagar lake at sunrise, Pushkar, Rajasthan, India