Loading…
Shopkeep flashing money at the Pushkar Camel Fair, Pushkar, Rajasthan, India